ประวัติการฝึกอบรม

ประวัติความเป็นมาในการฝึกอบรม  

 เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ แผนกเกตรกรรม ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกระแสรับสั่งที่จะให้มีศูนย์ผึกอบรมแผนกโภชนาการ พร้อมทั้งรับจัดเลี้ยงในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร    ในการดำเนินตามพระกระแสรับสั่งนั้น ฯพณฯท่านองคมนตรี นายธานินทร์ กรัยวิเขียร รองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมแผนกโภชนาการ ตามพระกระแสรับสั่งของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตามหนังสือ ศชบ. 367/2537 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2537) โดยขอให้กรมอาชีวศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) จัดทำหลักสูตรอาหารและโภชนาการ เพื่อเปิดสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เป็นหลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน เปิดอบรมปีละ 3 รุ่น โดยคัดเลือกเยาวชนจากเขตปฏิรูปทีดินเพื่อเกษตรกรรม และบุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมทั้งผู้ว่างงาน เพื่อเข้ารับการผึกอบรมทางด้านอาหารและโภชนาการ โดยเปิดอบรมรุ่นแรกเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2538เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2540 อ.เยาวนิจ ไวทยะวิจิตร ได้ย้ายมาจาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มหาสารคาม มาอยู่ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และได้เข้ามาดูแลแผนกโภชนาการแทนอาจารย์คนเก่าที่ขอย้ายออกไป และเริ่มเข้าทำงานสนองพระกระแสรับสั่งของ สมเด็จพระเทพฯมาจนถึงปัจุบัน