วิชาหลักที่เปิดสอน

 

 
 
วิชาหลักที่เปิดสอน    
 
การฝึกอบรมศิลปาชีพด้านอาหารและโภชนาการที่เปิดสอนนี้ จะเน้นภาคปฎิบัติเป็นสำคัญ โดยแบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
ลำดับที่วิชา ใช้เวลาฝึกอบรม (ชั่วโมง) 
 1 วิชาการแกะสลักผัก และผลไม้             70
 2 วิชางานใบตอง 70
 3 วิชาอาหารไทย  70
 4 วิชาขนมไทย   70
 5 วิชาอาหารว่าง 70
 6 วิชาขนมอบและเบเกอรี่ 70
 7 วิชาถนอมอาหาร 70
 8 วิชาจัดดอกไม้สด 70
 9 วิชาการจัดโต๊ะ และบริการอาหาร 70
 10 การฝึกปฎิบัติงานจากที่ฝึกอบรมแล้ว  210
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาไหนก็ได้ตามความพอใจ
แต่ละวิชาใช้เวลาเรียน ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป
และเมื่อเรียนจบแล้ว มีวุฒิบัตรรับรองให้