วิชาการจัดโต๊ะ และบริการ
  • ฝึกการจัดโต๊ะสำหรับงานพิธีต่าง ๆ ในรูปแบบหลากหลาย
  • ฝึกการทำผ้าระบายโต๊ะจัดเลี้ยง
  • ฝึกพับผ้าเช็ดปากในงานจัดเลี้ยง
  • ฝึกการเสิร์ฟ และการบริการอาหารแก่แขกบนโต๊ะจัดเลี้ยง
  • ฝึกมารยาทในการรับประทานอาหารในงานจัดเลี้ยงประเภทต่าง ๆ

ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้

ลำดับ

รายชื่อวิชา

 1

 การจัดช้อน - ส้อม บนโต๊ะบุฟเฟท์

 2

 การจัดบริการอาหารแบบบุฟเฟท์

 3

 การจัดชุดอาหารพร้อมเสร์ฟ

 4

 การพับผ้าเช็ดปากแบบต่าง ๆ

 5

 การจับจีบผ้าปูโต๊ะแบบต่าง ๆ

 6

 การบริการเครื่องดื่ม

 7

 มารยาทการรับประทานอาหาร