รู้จักกับครูนิจ
รูปครูนิจ

ครูนิจ เป็นข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เป็นครูสอนวิชาอุตสาหกรรมเกษตรของ วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และ อีกหน้าที่หนึ่ง ครูนิจ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าแผนกโภชนาการ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ทำหน้าที่อบรม วิชา ทำอาหารให้กับบุคคลภายนอก  ทั้งในแผนกและออกพื้นที่ชุมชน ครูนิจมีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะให้คนไทยไม่ว่าจะอยู่ในเมือง ในชนบท หรือต่างประเทศ ถ้าเขาอ่านภาษาไทยได้ เขาก็สามารถประกอบอาหารไทยได้อย่างดีเยี่ยม เพื่ออนาคตประเทศไทยจะได้เป็น ครัวโลก และคนไทยจะได้เป็น "กุ๊กของครัวโลก" ได้

จากใจครูผู้ให้

ครูนิจ