ครูนิจขอแนะนำเว็บไซต์ครูนิจดอทคอม WWW.KRUNID.COM

  

  "ตำราอาหารไทยออนไลน์" เพื่อคนไทยทั้งโลก 

 

 สอนอาหารไทย ขนมไทย อาหารว่าง แกะสลัก เบเกอรี่ งานใบตอง จัดโต๊ะอาหาร ถนอมอาหาร  หลักสูตร 6 เดือน มีที่พักฟรี ที่ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

เว็บครูนิจ ขอเป็นสื่อกลางเผยแผ่ สูตรอาหารไทย ขนมไทย ให้กับคนไทยทุกมุมโลก

 

สอนฟรี และให้คำปรึกษากันฟรีๆ

โดย อ.เยาวนิจ ไวทยะวิจิตร (ครูนิจ)

หัวหน้าแผนกโภชนาการ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร

 

ครูนิจแนะนำศูนย์ศิลปาชีพ

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

Template Chooser

mitra_dark
หน้าแรก arrow ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ครูนิจขอแนะนำศูนย์ศิลปาชีพบางไทร PDF พิมพ์ อีเมล์

 

แผนที่ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

เส้นทางการเดินทาง

1. เส้นทางที่ 1 (สีเขียว)
ทางหลวงหมายเลข 9 (ถ.วงแหวนตะวันตก) จากแยกทางหลวง 345 (อ.บางบัวทอง) ซึ่งมาได้จาก จ.สุพรรณบุรี-ตลิ่งชัน หรือปทุมธานี ผ่านแยกต่างระดับสามโคก-ข้าม
สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา-เลี้ยวซ้ายทางแยกบ่อส่า-เดินรถตรงจนถึงศูนย์ฯ

2. เส้นทางที่ 2 (สีส้ม)
ทางหลวงหมายเลข 306 (ถ.ติวานนท์) จากห้าแยกปากเกร็ด-ผ่านแยกสวนสมเด็จ-ผ่านแยกปากคลองรังสิต-ผ่าน
แยกบางพูน-เลี้ยวขวาที่แยกเทคโนปทุมธานีเข้าทางหลวงหมายเลข 347 (ปทุมธานี-บางปะหัน) ผ่านแยก
เชียงรากน้อย-เลี้ยวซ้ายทางต่างระดับเชียงรากน้อย เดินรถทางตรงผ่านแยกบ่อส่า-กลับรถใต้สะพานแม่น้ำ
เจ้าพระยา-เลี้ยวซ้ายทางแยกบ่อส่า-เดินรถตรงมาจนถึงศูนย์

3. เส้นทางที่ 3 (สีบานเย็น)
ทางด่วนสายปากเกร็ดบางปะอิน-ลงทางด่วนบางปะอินเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปผ่านสี่แยกบ่อส่า-กลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา-เลี้ยวซ้ายทางแยกบ่อส่า-เดินรถตรงมาจนถึงศูนย์ฯ

4. เส้นทางที่ 4 (สีเปลือกมังคุด)
ทางหลวงหมายเลข 1 (ถ.พหลโยธิน) จากรังสิตหรือภาคเหนือหรือภาคอีสาน-ผ่านแยกต่างระดับบางปะอิน
เข้าทางหลวงหมายเลข 9 (ถ.วงแหวนตะวันตก) -ตรงผ่านแยกต่างระดับเชียงรากน้อย- เดินรถทางตรงผ่านแยกบ่อส่า-กลับรถใต้สะพานแม่น้ำเจ้าพระยา-เลี้ยวซ้ายทางแยกบ่อส่า-เดินรถตรงมาจนถึงศูนย์ฯ

5. เส้นทางที่ 5 (สีเหลือง)
ทางหลวงเอเชีย จาก อ.บางปะหัน-อยุธยา มาตามทางหลวงหมายเลข 347 (ปทุมธานี-บางปะหัน) -ข้ามสะพานข้าม
แม่น้ำเจ้าพระยา-แยกต่างระดับเชียงรากน้อยเลี้ยวขวา-เดินรถทางตรงผ่านแยกบ่อส่ากลับรถใต้สะพานแม่น้ำเจ้าพระยา-เลี้ยวซ้ายทางแยกบ่อส่า-เดินรถตรงมาจนถึงศูนย์ฯ

6. เส้นทางที่ 6 (สีน้ำเงิน)
ทางหลวงหมายเลข 3309 (บางปะอินเชียงรากน้อย) จากทางหลวงสายเอเชีย หรือ อยุธยา ผ่านหน้าโรงงานกระดาษ
บางปะอิน-ลอดใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา-เลี้ยวซ้ายทางแยกท่าน้ำบางไทร- เดินรถตรงมาจนถึงศูนย์ฯ

ความเป็นมา 

 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ทรงเสด็จ
พระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไป
ทรงปฏิบัติติดต่อกันมาหลายสิบปีแล้ว จึงทรงเห็นสภาพ
ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฏรว่าทีความทุกข์สุข
อย่างไร   ที่ทรงเป็นห่วงมากก็คือความยากจนของ
ราษฏร จึงทรงมีพระราชประสงค์จะจัดหาอาชีพให้
ราษฏรทำเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้เพียงพอแก่การยังชีพ
ในภาวะปัจจุบัน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
นาถ ทรงสนพระทัยในงานฝีมือพื้นบ้าน หรือศิลปกรรม
พื้นบ้าน พระองค์จึงส่งเสริมในเรื่องนี้ โดยการจัดให้มี
ครูออกไปฝึกสอนราษฎรเป็นการช่วยปรับปรุงคุณภาพ
ของงานให้ดียิ่งขึ้น เมื่อราษฏรมีความชำนาญแล้วผลงาน
ที่ผลิตออกมา ก็จะทรงรับซื้อไว้ด้วยพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์ ซึ่งงานนี้ต่อมาได้ขยายออกไปเป็น มูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2519 ได้ทรงจัดตั้งโรงฝึกอบรม
ศิลปาชีพขึ้นแห่งแรกที่พระตำหนักสวนจิตรลดา

ในวันฉัตรมงคลปี 2523 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายธานินทร์
กรัยวิเชียร องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิ
ศิลปาชีพฯ สรรหาที่ดินใกล้เคียงกับพระราชวังบางปะอิน
เพื่อจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพอีกแห่งหนึ่ง นายธานินทร์
กรัยวิเชียร จัดหาที่ดินได้ 2 แปลง เป็นที่ดินของสำนักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้รัฐบาล
จัดการปฎิรูปที่ดินเพื่อให้ราษฎรผู้ยากไร้ได้มีที่อยู่และทำ
มาหากินตามอัตภาพ แปลงหนึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก อีกแปลงหนึ่งอยู่ที่อำเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ล้นเกล้าฯทั้งสองพระองค์ได้เสด็จ
พระราชดำเนินไปทอดพระเนตรที่ดินแปลงที่อยู่ที่อำเภอ
บางไทร ด้วพระองค์เอง ซึ่งที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่ประมาณ
750
ไร่เศษ และทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าสมควรจะ
สร้างศูนย์ศิลปาชีพ ณ ที่นี้

วันที่ 3 มิถุนายน 2523 รัฐบาลได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน
แปลงนี้ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน
วโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 4 รอบ และ
รัฐบาลยังได้มีมติให้หน่วยราชการต่างๆ สนับสนุน
โครงการของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจัดตั้งขึ้นโดยมอบหมาย
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในด้านการดูแล
สถานที่และการฝึกอบรม และมีหน่วยทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์           ม
าช่วยดูแลในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดฝึกอบรมศิลปาชีพเรื่อยมา และมีการซื้อที่ดินเพิ่มเติม
อีก 200 ไร่เศษ รวมเป็นเนื้อที่ของศูนย์ฯ ทั้งหมดเกือบ 1,000 ไร่ในปัจจุบัน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จพระราชดำเนิน
เปิดศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่7 ธันวาคม 2527
 

 

 

การดำเนินงานฝึกอบรมศิลปาชีพ
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ เปิดฝึกอบรมให้กับบรรดาเกษตรกร และราษฎร
ผู้ยากไร้ ปีละ 2 รุ่น ใช้เวลาในการฝึกรุ่นละ 6 เดือน ฝึกอบรมทุกวัน ตั้งแต่
เวลา 08.00 - 16.30 น. และจะมีวันหยุด 1 วันในแต่ละสัปดาห์ มีแผนก
ฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 30 แผนก ดังนี้คือ
1.   แผนกช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและปักจักร  
2. 
แผนกช่างทอผ้าลายตีนจก
3. 
แผนกช่างเป่าแก้ว
4.  
แผนกช่างเครื่องเคลือบดินเผา
5.  
แผนกช่างจักสานไม้ไผ่ลายขิด
6. 
แผนกช่างเครื่องเรือนไม้
7. 
แผนกช่างเครื่องยนต์
8. 
แผนกช่างศิลปประดิษฐ์
9. 
แผนกช่างประดิษฐ์หัวโขน
10.
แผนกช่างเครื่องเรือนหวาย
11.
แผนกช่างจิตรกรรมประยุกต์
12.
แผนกช่างปั้นตุ๊กตาชาววังและ
ดอกไม้ขนมปัง
13.
แผนกช่างปฎิมากรรม
14.
แผนกเกษตรกรรม
15.
แผนกช่างเจียระไนพลอย
16.แผนกช่างโลหะ
17.
แผนกช่างสอดย่านลิเภา
18.
แผนกช่างผักตบชวา
19.
แผนกช่างเขียนภาพลายไทย
20.
แผนกช่างสีและชักเงา
21.
แผนกช่างเครื่องหนัง
22.
แผนกช่างทอผ้าไหม
23.
แผนกช่างปักผ้า
24.
แผนกโภชนาการ
25.
แผนกช่างดอกไม้ประดิษฐ์
26.
แผนกช่างแกะสลักไม้
27.
แผนกช่างผ้าบาติก
28.
แผนกขนมไทย
29.
แผนกช่างวาดภาพสีน้ำมัน
30.
แผนกช่างภาพกระจกสี

หมายเหตุ :  
ข้อมูลจากเอกสารแผ่นพับ ของ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร
ตำบลช้างใหญ่   อำเภอบางไทร   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035 366-252 - 4,  โทรสาร 035 366-092
 

 

 

 

 

ลิ้งค์ต่างๆที่น่าสนใจ

เฟสบุ๊ค ครูนิจ

ข่าวต่างประเทศ

ข่าวต่างประเทศ

 

 

ขอบคุณที่เยี่ยมชม

สวัสดีครับ

 

ขณะนี้เวบ ครูนิจ กำลัง ปรับปรุงให้ทันสมัย น่าอ่านขึ้นนะครับ

 

จะนำสูตรอาหารมาลงเพิ่มเติม และ มีสินค้า ที่ ค้นคิด ใหม่ๆ มาจำหน่าย

 

โปรดติดตามนะครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design: Joomlamarket.de
© 2018 Krunid : เว็บไซต์แห่งการเรียนรู้ ขนมไทย อาหารไทย สอนกันฟรีๆ
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.