เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป.6

(1/1)

nopadol:
บทที่ 1. ร่างกายมนุษย์

- ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์

- ความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในร่างกาย

- การเจริญเติบโตของร่างกาย


บทที่ 2 การดำรงชีวิตของสัตว์

- สัตว์มีกระดูกสันหลัง

- สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

บทที่ 3. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

- ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

- คุณภาพสิ่งแวดล้อมกับชีวิต


บทที่ 4. สารในชีวิตประจำวัน

- มารู้จักกับสารกันเถอะ

- สมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส

- การเปลี่ยนแปลงของสาร

- การแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน

- สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

nopadol:
5. วงจรไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า
ไฟฟ้ากระแส
 กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
การใช้ประโยช์จากวงจรไฟฟ้า
สมบัติของตัวนำและฉนวนไฟฟ้า
แม่เหล็กไฟฟ้า
อำนาจแม่เหล็กไฟฟ้า
 กำลังไฟฟ้ากับอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้า
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
์แม่เหล็กไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์
โครงงานวิทยาศาสตร์"วงจรไฟ้าอย่างง่าย"
 

6.ปรากฎการณ์ของโลกและ
   เทคโนโลยีอวกาศ

ข้างขึ้น ข้างแรม
ฤดูกาล
การเกิดฤดูกาล
บทเรียนสุริยุปราคา-จันทรุปราคา
การสำรวจอวกาศ
ความก้าวหน้าเทคโนโลยีอวกาศ
โครงงานวิทยาศาสตร์ "ภาวะโลกร้อน ป้องกันได้หรือไม่"

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ