เนื้อหา วิทยาศาสตร์ ป.5

(1/1)

nopadol:
บทที่ 1. การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

- สิ่งมีชีวิตสืบพันธ์เพื่อการดำรงพันธ์

- การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช

- การสืบพันธุ์และการขยายสพันธุ์สัตว์

- พฤติกรรมสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม

- ความหลากหลายของพืชและสัตว์


บทที่ 2 วัสดุและสมบัติของวัสดุ

- วัสดุในชีวิตประจำวัน

- สมบัติของวัสดุ

- สมบัติของสารในสถานะต่างๆ

บทที่ 3. แรงและความดัน

- แรงทำให้เกิดอะไรได้บ้าง

- ผลลัพธ์ของแรงหลายแรงเป็นอย่างไร

- อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่

- แรงลอยตัวคืออะไร

- แรงเสียดทางเป็นอย่างไร

- แรงเสียดทานมีประโยชน์หรือไม่


บทที่ 4. เสียงกับการได้ยิน

- เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร

- เสียงมาถึงหูได้อย่างไร

- เราได้ยินเสียงแตกต่างกันอย่างไร


บทที่ 5. น้ำ ฟ้า และดวงดาว

- ปรากฏการณ์ ลม ฟ้า อากาศ

- การเกิดลมปละประโยชน์ของลม

- กลางวันกลางคืน

- ปรากฏการณ์ขึ้น

- ปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงดาว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ