เนื้อหา วิทยาศาสตร์ ป.4

(1/1)

nopadol:
บทที่ 1. ระบบสุริยะและพลังงานแสง

- ส่วนประกอบของระบบสุริยะ

- การเคลื่อนที่ของแสดงจากแหล่งกำเนิดและการมองเห็น

- การกระจายของแสงขาวและการเกิดรุ้ง

- การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า


บทที่ 2 หินและการเปลี่ยนแปลง

- หินในท้องถิ่นของเรา

- กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน

- การเกิดดินและสมบัติของดิน

บทที่ 3. การดำรงชีวิตของพืช

- หน้าที่และส่วนประกอบของ ราก ลำต้น ใบ ดอก

- ปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

- การสังเหคราะห์ด้วยแสง

- การเจริญเติบโตและวัฎจักรชีวิตของพืช

- การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของพืช


บทที่ 4. การดำรงชีวิตของสัตว์

- ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์

- วัฎจักรชีวิตของสัตว์

- การอนุรักษ์สัตว์ในท้องถิ่น


บทที่ 5. อาหารและสารอาหาร

- อาหารกับสารอาหาร

- อาหารและพลังงานที่ร่างการต้องการ

- สารปรุงรสอาหาร

- สารแต่งสีอาหาร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ